Pet from Anyamoto Aiji

Queen
Queen
 : : Hồng thánh dượcSinging Miku Shun
 : :
Chiếc nhẫn của trò chơi Senbon Sakura Pet master  Ngòi bút sắt vàng